ÜYELİK ŞARTNAMESİ

I. Tüzüğün Ana Hatları (Özet Olarak)

1. Dernek Hakkında Genel Bilgiler

DİTİB-Sosyal   Dayanışma   Merkezi   Derneği,   15.11.1997   tarihinde   kurulmuştur.   Derneğin resmi   adresi, Subbelrather Str.  17, 50823 Köln’dür.  Dernek, Venloer  Str.  160 Köln adresindeki DİTİB-Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni üst kuruluş olarak kabul eder.

Derneğin Kuruluş Amacı: Dernek, Almanya’da  yaşayan Türk  vatandaşı  ve Türk  kökenli  Alman vatandaşı  olan Müslümanların, dini inanç, gelenek ve göreneklerinin yaşatılması ve korunması, onların resmi nikahlı   eşleri ile sorumlu oldukları aile fertlerinin vefatları durumunda İslam inancının kaide ve usullerine, gelenek ve göreneklerine  uygun  definedilmesi  konularında rehberlik  yapmak,  imkanlar  dahilinde  insani     ve maddi yardımda bulunmak, vefat edenlerin hatıralarının  yaşatılmasına ve korunmasına yardımcı olmak gibi amaçları güder. Dernek, ayrıca tüzüğünün 2. maddesi gereği kamu yararına başka hizmetler de sunabilir.

Derneğin  Faaliyet  Alanlar:  Almanya’da  vefat  eden  dernek  üyelerinin  veya  yararlanma imkanına  sahip yakınlarının  cenazelerini,  ölüm  mahallinden  cenaze  yakınları  tarafından bildirilen  Almanya  veya  Türkiye’deki bir  defin  yerine  nakillerini  sağlamak;  tüzüğünün  ön gördüğü  ölçüde  cenaze  nakli  için  yapılacak  masrafları,  o günün şartları ve imkanları çerçevesinde karşılamak; hizmet almak isteyen kişi, grup ve kurumların menfaatlerini gözetmek; defin hizmetleriyle ilgili dini, gelenek-görenek, idari iş ve işlemlerin yürütülmesi gibi konularda üyeleri adına resmi dairelere  muhatap  olmak  ve  onlara  rehberlik  yapmak;  ayrıca derneğin işleyişinde  gerekli  görülen‘Yönetmelikler’ ve ‘Şartnameler’ oluşturmaktır.

2. Dernek Üyeliği

a.  Üyelik, ‘Üye Müracaat Formu’nun üye olmak isteyen kişi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra derneğin resmi adresine ulaşması ve bu müracaatın Dernek tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.

b. Derneğe, Almanya’da daimi oturum hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türk kökenli Avrupa Birliği Ülkeleri’nin vatandaşları üye olabilirler. Turist ve ilticacı statüsünde veya geçici oturma hakkına sahip olanlar (Fiktionsbescheinigung, Duldung statüsündekiler) üye olamazlar.

c. Dernek, bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme hakkına sahiptir. Dernek, müracaat dilekçesi hakkında kendi takdiri doğrultusunda karar verir; dilekçenin reddi halinde red gerekçelerini açıklamak mecburiyetinde  değildir.

d. Üyelik müracaatında bulunanların, eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup evli iseler eşleriyle birlikte imzaladıkları Üye Müracaat Formu’nun aslını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların pasaportlarının kimlik bilgilerinin bulunduğu resimli sayfasının fotokopisini ve oturum kartlarının (Aufenthaltstitel) fotokopisini, Alman vatandaşları olanların kimliklerinin (Personalausweis) fotokopisini  Derneğin  ‘Subbelrather  Str.  17  50823 Köln’ adresine eksiksiz ulaştırımaları halinde müracaatları işleme alınır. Ayrıca ‘üyelik giriş ücreti’nin, Derneğin Commerzbank Köln, IBAN DE27 3704 0044 0550 9070 00, BIC COBADEFFXXX No’lu hesabına ödenmesi şarttır. Giriş ücreti yaş sınırları çerçevesinde belirlenir. Yaş sınırlarına göre ‘üyelik giriş
ücretleri’:

18-30 yaş arası  0,- Euro (Ücretsiz)                
31-50 yaş arası  60,- Euro                                 
51-60 yaş arası  75,- Euro                           
61 - 65 yaş arası 150,- Euro
66 - 70 yaş arası 300,- Euro
70 - yaş üzeri olanlar 500.- Euro


e. Eksiksiz ve doğru yapılan üyelik müracaatlarının kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, Dernek tarafından üyelikleri kabul edilenlere ‘üyelik kabul yazısı’ ile birlikte ‘üyelik kartı’ gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaatlar  ile  giriş  ücretinin  hatalı  ödenmesinden  veya  yatırılmaması  nedeniyle  çıkacak  aksaklıklardan Dernek sorumluluk kabul etmez.

f. Üyeliğin kabulünün ardından hizmetlerden yararlanma imkanı, ‘üyelik giriş ücreti’nin Derneğin banka hesabına girdiği tarihten itibaren, bekleme süresi (Wartezeit) olan 90 tam gün geçtikten sonra başlar.

g. 18-30 yaş grubunun hizmetlerden yararlanma imkanı, müracaat formunun Derneğe ulaştığı tarihten itibaren 90 tam gün geçtikten sonra başlar. Giriş ücreti ödemezler. Ancak, üye oldukları yıl da dahil olmak üzere üyelik aidatlarını ödemekle yükümlü olurlar.

h.  ‘Üyelik giriş ücreti’nin ilgili hesaba girdiği tarihten üç gün sonra meydana gelen ani kaza ölümlerinde 90 gün şartı aranmaz.

i.  Müracaatı kabul edilenler, 90 gün bekleme süresinin geçmesinden sonra en geç 14 gün içerisinde o yılın yıllık aidatını da ödemekle yükümlüdürler.

j.  Üyeliğe 01 Ekim’den sonra başvuranlar, üye oldukları yıla ait yıllık aidatı ödemezler. Bu kişilerin üyeliklerinin başlaması, 90 tam gün bekleme süresi nedeniyle yeni yılda gerçekleşeceğinden, üyeliğe kabul mektubu ve  üyelik kartları kendilerine yeni yıldan itibaren gönderilir.  Üyelik kartının  gönderilmesi  ile  birlikte kendilerinden yeni yılın yıllık üyelik aidatı da talep edilir.

k. Bekleme  süresi  dolmadan  önce  vefat  edenler,  hizmetlerden  yararlanamayacakları  gibi, üyelik başvurusu için ödedikleri ‘giriş ücreti’ de iade edilmez. Giriş ücretinin iade talebi de kabul edilmez.

l.  Dernek, kendi tüzel kişiliğine, dernek yöneticilerinin manevi şahsiyetlerine haksız yere zarar verdiğini tespit ettiği herhangi bir üyesinin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

m. Üyelikten ayrılmak isteyenler, yıl sonundan en az 3 ay önce üyelikten ayrılmak istediklerini yazılı bir dilekçe ile Derneğe bildirmeleri gerekir. Ancak, ayrılmak istedikleri senenin yıllık aidatını ödemek mecburiyetindedirler. Müracaat esnasında yatırılan üyelik giriş ücreti iade edilmez. Üyelikten çıkarılan, ya da kendi isteği  ile ayrılan üyeler, önceki yıllara ait herhangi bir hak talebinde bulunamayacakları gibi, kendilerinin veya eşlerinin üye  olmak için yapacakları yeni müracaatlar da kabul  edilmez.

3. Aidat Yönetmeliği

a. Üyeler, cenaze nakil hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, yönetmeliğin öngördüğü süre içerisinde yıllık üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Vefat halinde aidat borcu  olan üyeler,  hizmetlerden yararlanamazlar.

b. Yönetim Kurulu, önceki yılların istatistiki rakamları ve yeni yılın tahmini giderleri gözönünde bulundurarak aidat yönetmeliğini, özellikle yıllık aidat miktarını belirler. Üyeler, konu hakkında normal posta tarifesi ile gönderilen aidat ödeme mektupları ile   bilgilendirilirler.

c.   Her yılın Ocak ayının 20’sine kadar, adres değişlikliğinden veya posta hatasından dolayı yıllık üye aidatı ödeme mektubu kendilerine ulaşmayan üyelerin, 0221 / 869 97 97 nolu telefonu arayarak, talep edilen yıllık    aidat miktarını öğrenerek Ocak ayının sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

 

II. Derneğin Cenaze Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Şartnamesİ

 

§ 1 Şartname İle İlgili Genel Hususlar

a. Bu şartnamenin amacı,  Almanya’da  vefat  eden  üyelerin  veya  yararlanma  imkanına  sahip aile  fertlerinin cenazelerinin,  ölüm  mahallinden  cenaze  yakınları  tarafından  bildirilen Almanya  veya  Türkiye’deki  bir defin  yerine  nakillerinin,  hangi  usul  ve  şartlarda yapılacağını  belirlemek,  ayrıca  cenazenin  nakli  ile  ilgili masrafların karşılanmasının ölçülerini tayin etmektir.

b.    Dernek, bir sigorta şirketi statüsünde olmayıp, hizmetlerini imkanlar çerçevesinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esasına dayalı bir anlayış içerisinde sürdürmektedir.

c.  Müracaat sahibi, DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği’nin düzenlemiş olduğu şartnameyi ve gerekli hallerde yapacağı değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

d.  Şartnamenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, şartnamenin kalan diğer hükümlerini etkilemez.

§ 2 Hizmetlerden Yararlanacak Aile Fertleri

a. Cenaze nakil hizmetlerinden, üyenin Almanya’da ikâmet eden resmi nikâhlı eşi, 18 yaşından küçük bekâr çocukları yararlanır. Turist ve ilticacı statüsünde veya geçici oturma hakkına sahip olan aile fertleri (Fiktionsbescheinigung,  Duldung  statüsündekiler)  hizmetlerden yararlanamazlar.

b. 18 yaşını dolduran veya evlenen üye çocukları, kendilerine bildiri yapılmasına gerek kalmadan anne veya babaları üzerinden yararlanma imkanını kaybederler. Bu çocuklar, 18 yaşını doldurmalarını takip eden üç ay içerisinde kayıt formu ile üyelik için Derneğe başvurduklarında, 90 tam gün bekleme süresi aranmaksızın giriş ücreti ödemeden cenaze nakil hizmetlerinden yaralanmaya başlarlar; ancak o yılın aidatını ödemekle yükümlü olurlar.

c. Cenaze nakil hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip boşanan üye eşinin, mahkemece alınan boşanma kararının kesinleşmiş tarihinden sonra bu imkanı sona erer. Eşi üzerinden kayıtlı olan taraf, bir yıl içerisinde kayıt formu ve boşanma belgesi ile üyelik için Derneğe başvurduğunda, şart koşulan giriş ücretinden ve 90 günlük bekleme süresinden muaf tutulur; ancak müracaat tarihinden itibaren o yılın aidatını ödemekle yükümlü olur.

§ 3 Aidat Borcu ve Ödeme Yükümlülüğü

a. Üyeler, Derneğin üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmeleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde yıllık aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Vefat halinde yıllık aidat borcu olan üyeler ve yararlanma imkanına sahip aile fertleri hizmetlerden  yararlanamazlar.

b. İki veya daha fazla  yıllık  aidat  borcu  olan  üyeler,  yazılı  olarak  çıkış  vermedikleri sürece üyelikten  çıkarılmazlar;  Ancak,  vefat  halinde  hizmetlerden  yararlanamayacakları  gibi,  bu üyelerin tekrar yararlanma  imkanı da, birikmiş yıllık aidat borçlarının Derneğin Commerzbank Köln IBAN DE83 3704 0044 0121 1440 00 BIC COBADEFFXXX nolu hesabına girdiği tarihten itibaren 45 tam gün bekleme süresi geçtikten sonra başlar.

c. Birikmiş yıllık aidat borcu olan üyeler ile çeşitli sebeplerle çıkış veren üyeler ve onların resmi nikahlı eşlerinin üyelik için yapacakları yeni müracaatları kabul edilmez. Ancak, geçmiş yıllara ait birikmiş aidat borçlarının tamamı  ödendikten  ve  bekleme  süresi  olan  45  gün geçtikten sonra bu üyeler, Derneğin sunmuş olduğu hizmetlerden tekrar yararlanabilirer.

d. Üye veya yararlanma imkanı olan aile fertlerinden birisi hizmetlerden yararlandığı takdirde üyelik,  geride  kalan  yararlanma  imkanına  sahip  aile  fertleri  tarafından  Almanya’da  ikâmet edildiği  sürece  10  yıl   devam  ettirilmek  zorundadır;  aksi  takdirde  yapılan  tüm  masraflar derneğe iade edilmek zorundadır.

§ 4 Vefat Halinde Üye Yakınlarının Yapacağı İşler

a. Vefat halinde cenaze ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler, sadece Derneğin görevlendireceği cenaze firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri, Derneğin bilgisi dışında herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi halde dernek tararafından maddi ve manevi  hiç  bir  sorumluluk  kabul  edilmez  ve  ödeme  yapılmaz.  Bu  sebeple, cenazenin  aile ferleri veya bir yakını önce 0221-869 97 97  telefon  numarasından  Derneği arayarak  üyenin vefatını  bildirmeleri,  resmi  işlemlerin  yürütülmesi  için  aşağıdaki belgeleri görevlendirilen cenaze firması temsilcilerine teslim etmeleri gerekir.

aa. Vefat edenin pasaportu,

ab. Vefat edenin nüfus-hüviyet cüzdanı,

ac. Evli olanların uluslararası evlenme cüzdanı, (Evlenme Kayıt Örneği Formül  B),

ad. Vefat evde vuku bulmuş ise, mümkünse vefat edenin aile doktoruna, değilse nöbetçi doktora (Notarzt) haber verildikten sonra alınacak ‘Ölüm Raporu-Todesbecheingung’.

b. Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksikliğinden dolayı meydana gelen masraflar, Dernek tarafından karşılanmaz.

§ 5 Vefat Halinde Derneğin Yapacağı İş ve İşlemler

a. Hizmetlerden yararlanma  imkanına  sahip  üyenin  ve  hizmetlerden  yararlanma  imkanına sahip aile  fertlerinin  vefatının  bildirilmesi  durumunda  Dernek,  cenazenin  iş  ve  işlemlerinin yürütülmesi için bir cenaze nakil firmasını görevlendirir.

b. Görevli nakil firması, vefat edenin yakınları ile irtibat kurarak resmi dairelerdeki islemler için gerekli evrakları teslim  alır.

c. Görevli  nakil  firması  cenazeyi,  doktor  muayenesinden  sonra  verilen  ‘Ölüm  Raporu- Todesbecheingung’  ile  birlikte  teslim  alır.  Bu  belgede  ölüm  nedeninin  ‘Tabii  Ölüm-natürlücher Tod’ olmasına dikkat edilmesi gerekir. Zira, doktor muayenesi sonucu ‘Şüpheli Ölüm-nicht natürlicher Tod’ tespiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu yoluyla savcılığın vereceği ‘Defin İzni-Freigabe zur Beerdigung’  olmadan,  görevli  nakil  firması cenazeyi teslim alamaz.

d. Cenaze yakınları tarafından istenmesi halinde vefatın vuku bulduğu mahalde cenaze, islami usullere göre yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.

e. Müslüman olmayan üyelerin veya yararlanma imkanına sahip aile fertlerinden birisinin vefatı halinde ise, dini merasimleri ve definleri yakınlarına ait olmak üzere, nakil firması tarafından vefatın vukuu bulduğu mahalden defin edileceği yere  nakledilir.

f.  Cenaze  Almanya’da  defnedilecek  ise,  ‘Defin  İzni-Freigabe  zur  Beerdigung’,   Türkiye’de defnedilecek ise, Yurt Dışına Çıkış İzin Belgesi (Leichenpass) Nüfus Dairesi’nden (Standesamt) talep  edilir.  Cenazenin Almanya’da defnedilmesi durumunda, mahallindeki standartlara uygun bir defin tabutuna yerleştirilerek, nakil firması  tarafından  defnedilecek  yere  kadar götürülür. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar  cenaze sahibi tarafından karşılanır.

g. Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise, uluslararası standart bir tabuta yerleştirilerek, havayolu ile Türkiyede’ki Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Malatya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon havalimanlarından, defnedileceği yere en yakın olanına, oradan da defnedileceği yere kadar Türkiye Diyanet Vakfı’na veya Derneğin görevlendireceği başka bir firmaya ait nakil aracı ile nakledilir.

h. Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden Merkezimize bildirilen   yakın akrabalarından bir refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti Dernek tarafından temin edilir.

i.  Resmi   makamlardan,   tatil   ve   bayram   günlerinden,   havayolu   şirketlerinden, hava muhalefetinden veya tabii afetlerden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan dolayı Dernek sorumlu değildir.

§ 6 Almanya Dışında Vefat Edenlerin Durumu

a. Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma imkanına sahip  aile  fertlerinin  Türkiye’de  vefat etmeleri  durumunda,  cenaze  sahipleri  cenazelerini  kendi  imkânları  ile  defnederler.  Bu durumda; vefat edenin üye  numarası, pasaportunun Almanya oturum sayfası (veya oturum kartı) ile geçerlilik süresinin bulunduğu sayfanın fotokopisi, Nüfüs Müdürlüğü‘nden alınan ‘Ölüm Kayıt Örneği’ (Formül C) ve banka bilgilerinin bir    dilekçe  ile  6  ay  içerisinde  Derneğe ulaştırılması  halinde,  vefat  edenin  resmi  nikahlı  eşine,  eşi  yoksa  kanuni  mirascılarından herhangi birisine, Dernek tarafından imkanlar dahilinde 500,- Euro ödeme yapılır.

b. Hac ve Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden üyelerin veya hizmetlerden yararlanma imkanına  sahip  aile  fertlerinin  vefat  etmeleri  durumunda,  cenazenin  orada  defnedilmesi halinde vefat edenin resmi   nikahlı  eşine,  eşi  yoksa  kanuni  mirascılarından  birisine  Dernek tarafından imkanlar dahilinde 500,- Euro ödeme yapılır.

c. Üyelerin veya hizmetlerden   yararlanma   imkanına   sahip   aile   fertlerinin   Almanya veya Türkiye  dışında  vefatı  halinde,  cenaze  sahipleri  cenazelerinin  nakil  ve  defin  işlemlerini kendi imkanları ile yaparlar.   Bu  durumda,  kanuni  mirasçılarından  herhangi  birisine, Dernek tarafından imkanlar dahilinde 1.500,- Euro ödeme yapılır.


III. Alman Makamlarından Alınacak Yardımlar

 

Alman kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafından yürütülür. Vefat eden kişinin, Almanya’da anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarla  (Emeklilik  Sandığı-Rentenkasse,   Ölüm   Sigortası-Sterbever- sicherung, vs.) irtibatı var ise, ilgili kurum ve kuruluşlara ölüm bildiriminin ve evrak işlemlerinin takibinin geride kalan varisleri tarafından   yapılması gerekmektedir.


IV. Bilgi Verme Yükümlülüğü


Üye, kendisi ve hizmetlerden yararlanma imkanı olan aile fertlerinin,  medeni  halleri,  yeni doğan çocukları, adresleri ve banka bilgileri ile ilgili her türlü değişiklikleri, en geç 15 gün içerisinde Derneğe yazılı  olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Dernek, iletişimsizlikten kaynaklanan aksamalardan doğacak hiçbir sorumluluk üstlenmez. Cenaze Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Şartnamesi’ne uygun olmadığı halde, hizmetlerden yararlanmak için hileli yollarla kayıt yaptıranlar, bunlara ortak olanlar ve yasal olmayan usüllere tevessül edenler hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunulur ve suçu tespit edilenlerin üyeliğinin derhal iptaline karar verilip, yapılan haksız ödemeler de tazmin ettirilir. Üyelik başvurusundan üyeliğin iptaline kadar ödemiş oldukları giriş ücreti ve aidatlar da iade edilmez.

Not : Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Köln Sulh Hukuk Mahkemesi  yetkilidir.